تعمیر EC متر

تعمیر هدایت سنج

تعمیر شوری سنج

تعمیر سختی سنج

میزان رسانایی و یا هدایت الکتریکی ( EC ( مایعات را می توان به وسیله هدایت سنج اندازه گیری کرد. هدایت الکتریکی رابطه مستقیم با نمک های رسانای موجود در مایع دارد و هر چه نمک های رسانا بیشتر باشد هدایت الکتریکی بیشتر می گردد. از هدایت سنج های الکتریکی به منظور آنالیز آب ، آزمایشات محیطی و همچنین در مراحل تولید که نیاز به بررسی رسانایی محلول وجود دارد استفاده می شود.
آب مقطر:
اب مقطر یا آب خالص تقریباً هادی جریان الکتریسیته نیست ولی اگر در آب نمک های ‌محلول ‌وجود ‌داشت ‌باشد آب را هادی جریان ‌الکتریسیته می کند، ‌هر چه مقدار املاح حل شده در آب بیشتر باشد قابلیت هدایت الکتریکی نیز افزایش می یابد؛ به عبارت دیگر مقاومت الکتریکی آن کاهش می یابد. با توجه به ‌نقش درجه ‌حرارت در میزان هدایت الکتریکی آب، اندازه گیری ها نسبت به درجه حرارت استاندارد که همان 25 درجه ‌سانتیگراد ‌است بایستی اصلاح گردد. ‌هدایت ‌الکتریکی به ازاء افزایش هر درجه سانتی گراد تقریباً 2 درصد افزایش می ‌یابد.
واحد هدایت الکتریکی یا EC متر :
واحد هدایت الکتریکی که آن را با (EC (Electric meter نیز نمایش می دهند ohm-1 یا mho می باشد و واحد هدایت الکتریکی ویژه آب µ mho/cm (میکرو موس بر سانتیمتر) که در سیستم SI با µSiemens/cm (میکرو زیمنس بر سانتیمتر) نمایش داده می شود. هدایت الکتریکی آب باران بین 2 تا 100 میکر وموس بر سانتیمتر تغییر می کند و ‏در آب های سطحی و زیرزمینی از حدود 90 میلی موس بر سانتیمتر شروع شده و به چندین هزار میکروموس می رسد. هدایت الکتریکی آب دریاهای آزاد حدود 90000 ‏ میکروموس است که در دریاچه های شور چندین برابر دریاهای آزاد است.
انواع هدایت سنج :
EC متر قلمی، EC متر پرتابل و EC متر رومیزی هرکدام مزایایی برخی از دستگاه های موجود علاوه بر هدایت الکتریکی قابلیت اندازه گیری میزان شوری (TDS)، مقاومت الکتریکی، PH ، دما و NaCl موجود را دارد. کالیبراسون اتوماتیک، کالیبراسیون چند نقطه ای و قابلیت ذخیره اطلاعات را دارا می باشد .

TDS Meter

EC Meter

Salt Meter

Previous
Next

تعمیر ec متر

تعمیر TDS متر

الکترود هدایت سنج

محلول 10 میکرو زیمنس

محلول 20 میکرو زیمنس

محلول 84 میکرو زیمنس

محلول 1413میکرو زیمنس

محلول 12.880 میلی زیمنس

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]