تعمیر pH متر

ph meter

pH meter

پی‌اچ متر یا pH meter

وسیله‌ای الکترونیکی است که جهت سنجش میزان pH میزان اسیدی یا بازی بودن ماده به کار می‌رود یکی از ویژگیهایی که محلول های مختلف را از هم جدا می کند خاصیت اسیدی و یا بازی بودن آنهاست، همچنین یک محلول ممکن است در طول زمان به تدریج خاصیت اسیدی و یا بازی بودن خود را از دست داده به همین دلیل به طور مداوم مقدار اسیدی یا بازی بودن مواد اندازه گیری می شود . pH کمیتی لگاریتمی است. این کمیت بین 0 تا 14 متغیر بوده و اسیدی ترین محلول با pH=0 و قلیایی ترین محلول با pH=14 مشخص می شود. pH آب خالص برابر با 7.0 بوده و در واقع خنثی است. اندازه گیری مداوم pH در برخی از محیط ها مثل آکواریوم، دستگاه کشت هیدروپونیک و صنایع غذایی و شیمیایی اهمیت فراوانی دارد.
تعمیر pH متر رومیزی
تعمیر pH متر پرتابل
تعمیر pH متر آنلاین
کالیبراسیون pH متر
الکترود pH متر
بافر 4 , 7 ,10
تعمیر پی اچ متر
تعمیر اسید سنج

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 4.8]