کلنی کانتر چیست :

دستگاهی که جهت شمارش باکتریها و میکرو ارگانسم ها در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد را کلنی شمار ( کلنی کانتر ) .

اجزاء کلنی کانتر :

1- پایه یا میله
2- پراب
3- دستگاه
4- شمارنده ( دیجیتال )
5- ذره بین

روش شمارش کلونی ها:

دو روش جهت شمارش کلونی ها وجود دارد:
الف) دستگاه کلونی کانتر که به طور اتوماتیک تعداد کلونی ها را در یک رقت مشخص نشان می دهد.
ب) روش دستی که پلیت را به صورت وارونه بر روی یک صفحه سفید یا سیاه قرار داده و بین پلیت و صفحه یک شیشه شطرنجی قرار دارد و با علامت گذاری خانه ها تعداد را بدست می آوردند.

روش محاسبه:

الف) شمارش کلی میکروبی ؛محاسبه استاندارد: جهت شمارش پلیت هایی انتخاب شوند که بین 30 تا 300 کلونی داشته باشند که برابر میانگین تعداد کلونی های شمارش شده در دو پلیت ضرب در ضریب رقت بکار رفته.
ب) محاسبه تخمینی:
اگر در تمام رقت ها بیش از 300 کلونی در هر پلیت دیده شود ، سطح هر پلیت را به شعاع های مناسب تقسیم می کنیم و کلونی ها را در یک قسمت شمارش کرده و سپس تعداد کل را در ضریب مناسب ضرب می کنیم. میانگین شمارش را در دو پلیت محاسبه و در ضریب رقت ضرب و نتیجه را به عنوان تخمین شمارش کلونی گزارش می کنند.

کشت در پلیت : به سه روش صورت می گیرد :

کشت خطی
کشت سطحی
کشت آمیخته یا پورپلیت
کشت سطحی :
در این نوع کشت هم از محیط پیش ریخته استفاده می شود.

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]