گلوتن شور

گلوتن شور

تعمیر گلوتن شور

گلوتن آرد چیست

با افزودن مقدار کمی آب به آرد گندم ، خمیری با ویژگی ویسکوالاستیک ایجاد می گردد که این امر به خاطر وجود گلوتن در آرد می باشد. نکته مهم این است که گلوتن توانایی نگهداری گاز را در خود دارد و این امر سبب افزایش تخلخل در بافت نان می گردد.پارامترهای ( گلوتن ایندکس - گلوتن خشک و گلوتن مرطوب) پارامترهای مهم در رابطه با دستگاه گلوتن شور می باشد.

فروش توری نرم ( مش 90 میکرون ) مخصوص گلوتن شور

فروش توری نرم ( مش 850 میکرون ) مخصوص گلوتن شور

فروش انواع موتور مخصوص دستگاه گلوتن شور

فروش انواع تسمه گلوتن شور

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]