تعمیرات کدورت سنج

تعمیر کدورت سنج

تعمیر کدورت سنج

تعمیر کدورت سنج hach

تعمیر کدورت سنج wtw

تعمیر کدورت سنج hanna

کدورت سنج وسیله ای آزمایشگاهی است که با استفاده از یک منبع نور و تاباندن آن به ذرات داخل محلول و قرائت آن به وسیله یک دتکتور فتو الکتریک میزان کدورت یا ابری شدن یک محلول را بر اساس واحدهای NTU - FNU - JTU- EBC _ اندازه گیری می نمایید . مهمترین واحد کدورت در آب NTU یا Nepherlmotric Turbility Unit بوده و برای نوشیدنی ها از واحد BEC استفاده می گردد .

کدورت سنج ها یا Turbility Meter دارای انواع مختلفی مانند پرتابل - رومیزی - آنلاین می باشند. جهت منبع نور در کدورت سنج از لامپ تنگستن و مادون قرمر و LED استفاده می شود . کدورت سنج ها جهت اندازه گیری دقیق نیاز به کالیبراسیون بصورت روزانه داشته و محلول های کالیبره آنها معمولا با کدورت 0NTU و 1NTU و 10NTU و 100NTU و 500NTU و 1000NTU که در اکثر دستگاهها بین 3 تا 4 محلول همراه دستگاه می باشد .

2100N

2100Q

2100P

2100AN

TU5200

TL23

WTW

Turb430-IR

Turb550

Turb355-IR

Turb555-IR

HI93414

HI98703

HI88702

HI88703

HI93703

HI96703

Lamotte

2020WE

MI415

TU2016

Aqualiytic

AL250T-IR

GONDO

TUB-430

Palintest

Loviband

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]