لامپ میکروسکوپ

microscope lamp
HBO 50 W

HBO 50 W/AC 39 V

50W 39V AC

HBO 50 W/AC 34 V

HBO 50 W/AC 34 V

50W 34V AC

HBO 100 W/2

HBO 100 W/2

100W DC

XBO

XBO R 100 W/45 C

85W 12-14v 7-7.4A

XBO R 180 W/45

XBO R 180 W/45

150W 12.8-14.8V 11.75-12,25A

XBO R 181 W/45 C

XBO R 181 W/45 C

150W 12.8-14.8V 11.75-12,25A

XBO R 300 W/60 C OFR

250W 16-20V 18A

HXP R 120 W/17 C

HXP R 120 W/17 C

120W 70-75VAC 1.5A

SIRIUS HRI 100 W

SIRIUS HRI 100 W

100W 62V 1.8A

HTI 400 W60P28

HTI 400 W/60/P28

400W 49-67V 8A

HSD 300 W/80/P28

300W 95V 3.2A

HTI 700 W/60/P28

HTI 700 W/60/P28

700W 60-90V 10A

Cd/10

Spectroscopic lamps

15V 1A - AC

EMH 150 W/SE/70

EMH 150 W/SE/70

150W 95V 1.6A

EMH 250 W/SE/80

EMH 250 W/SE/80

250W 85V 3A

EMH 575 W/DE/60

EMH 575 W/DE/60

575W 95V 7A

64340

Halogen lamps

100W 6.6A

64354

64354

150W 6.6A

Fein Optic 12v 100w Quartz Halogen Microscope Light Bulb

Fein Optic 12v 100w Quartz Halogen Microscope Light Bulb

12v 50w Quartz Halogen Bulb

12v 50w Quartz Halogen Bulb

لامپ جیوه ای

SKU - SRG-24V-40W-GRR

لامپ سرجیوه ۲۴ ولت ۴۰ وات گوئرا

40W 24V

لامپ جیوه ای

SKU - SRG-24V-50W-HNL

لامپ سرجیوه ۲۴ ولت ۵۰ وات هانالوکس

50W 24V

لامپ سیالیتیک

SKU - SRG-24V-50W-64445U-OSR

لامپ سیالیتیک ۲۴ ولت ۵۰ وات اسرام

50W 24V

SKU - SRG-24V-250W-64655-OSR

لامپ سیالیتیک ۲۴ ولت ۲۵۰ وات اسرام

250W 24V

لامپ سیالیتیک

SKU - SRG-24V-150W-64643-OSR

لامپ سیالیتیک پایه سرامیکی ۲۴ ولت ۱۵۰ وات اسرام

150W 24V

SKU - SRG-22.8V-80W-64668-OSR

لامپ سیالیتیک ۲۲٫۸ ولت ۸۰ وات اسرام

80W 22.8V

SKU - SRG-22.8V-150W-64292-OSR

SKU - SRG-22.8V-150W-64292-OSR

لامپ سیالیتیک ۲۲٫۸ ولت ۱۵۰ وات اسرام

150W 22.8V

لامپ میکروسکوپ

SKU - SLT-6V-4.5A-GRR

لامپ اسلیت ۶ ولت ۴٫۵ آمپر گو‌ئرا

6V 4,5A

لامپ میکروسکوپ

SKU - PNL-2.2V-0.25A-CHN

لامپ پن‌لایت ۲٫۲ ولت ۲۵۰ میلی‌آمپر چینی

2.2V 250 mA

لامپ میکروسکوپ

SKU - SLT-6V-10W-64222-OSR

لامپ اسلیت ۶ ولت ۱۰ وات اسرام

10W 6V

لامپ میکروسکوپ

لامپ اسلیت ۶ ولت ۲۰ وات اسرام

20W 6V

لامپ میکروسکوپ

SKU - MIC-ACR-6V-10W-64223-OSR

لامپ میکروسکوپ سوزنی ۶ ولت ۱۰ وات پایه بلند اسرام

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]