تعمیر انکوباتور

انکوباتور

انکوباتور یخچالدار

کالیبراسیون

انکوباتور دستگاهی آزمایشگاهی است که قادر است مقدار دما را برای نگهداری و کشت نمونه های آزمایشگاهی کنترل کند. با استفاده از سنسورهای دمایی، دمای داخل انکوباتور اندازه گیری شده واین فرایند توسط سیستم کنترلی مبتنی بر میکرو کنترلر و یک یا چند سنسور که معمولا از نوع سنسور های PT100 می باشند توسط فرایند PID کنترل تنظیم میگردد . از دیگر قابلیت برخی از انکوباتورها پایین آوردن دما می باشد (مانند کمپرسور یخچال دمای قابل تنظیم در انکوباتورها از دمای محیط تا 60 درجه و در انکوباتور یخچالدار از دمای های صفر درجه و یا 5 درجه و در برخی از دستگاهها منفی 10 درجه تا دمای 60 درجه تولید می شود

تعمیر انواع انکوباتور

تعمیر کوره

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار Jeio –Tech

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار Gen Lab

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار MMM

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار IKA

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار GFl

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار NUVE

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار New Brunswick

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار Shellab

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار Heraeus

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار Carbolite

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار Finetech

انکوباتور – انکوباتور یخچالدار New Brunswick

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]