توری پلانکتون‌ گیری

فیتوپلانکتون ها

پلانکتون

Plankton

پلانکتون‌ها (Plankton)

پلانکتون چیست :

هر توده‌ای از جانداران جانوران، گیاهان، آغازیان یا باکتری که در قسمت بالای) دریا‌ها و اقیانوس‌ها یا آب شیرین زندگی کنند گفته می‌شود. بنابراین پلانکتون‌ها دسته‌ای از جانداران هستند که بر اساس ویژگی زیست بومی‌شان طبقه‌بندی شده‌اند نه ویژگی فیلوژنتیکی یا تاکسونومی‌شان.

فیتوپلانکتون ها :

فیتوپلانکتون‌ها (Phytoplankton) دسته‌ای از پلانکتون‌ها هستند که قادر به خودپروردگی می‌باشند. انواع دیگر شامل زوپلانکتون‌ها (پلانکتون‌های جانور مانند) و باکتریوپلانکتون‌ها می‌شوند. موجوداتی ریز و بسیار حیاتی برای زندگی مرجان‌ها و ماهیان هستند که لایه‌های آبی را در سطح اقیانوس‌ها و دریاها حفظ می‌کنند ولی برخی از آنها سمی شناخته می‌شوند مانند کشند سرخ.

تورپلانکتون گیری توری مخصوص مش بندی شده ای می باشد که به شکل قیفی شکل دوخته می گردد و در انتهای آن لوله ای جهت جمع آوری قرار می گسرند و معمولا لوله دارای خروجی یا شیر جهت جمع آوری نمونه می باشد. تورهای مخصوص جمع آوری انواع مختلف پلانکتون ها را از جنس پلی آمید یا پلی استر در سایزهای مختلف مانند :

تور پلانکتون گیری مش 30

تور پلانکتون گیری مش 35

تور پلانکتون گیری مش 40

تور پلانکتون گیری مش 80

تور پلانکتون گیری مش 100

تور پلانکتون گیری مش 155

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]