Deionizer

تعمیر دیونایزر

تعمیر آب خالص ساز

دیونایزر ( Deionizer) یا آب خالص ساز دستگاهی است شامل یک پیش فیلتر – کربن فیلتر – فیلتر RO و رزین های آنیونی و کاتیونی می باشد . آب خالص یا همان آب بدون یون با هدایت الکتریکی زیر 1 میکروزیمنس را داراست .در ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها شامل (کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، پتاسیم ) و در ستون آنیونی کلیه آنیون ها شامل( کربنات ، سولفات ، کلراید ، نیترات و سیلیکات حذف می شود در بعضی از مدلهای این ستون ها ( غالبا دستگاهای ایرانی که ستون بصورت پک نیست ) می توان این ستون ها را احیاء نمود که ستون ستون کاتیونی اسید و ستون آنیونی با سود احیا می شود. غالبا در دیونایزر های ایرانی به جای رزین کاتیونی و آنیوینی از رزین میکس پد استفاده می شود .

انواع پیش فیلتر

انواع کربن فیلتر

انواع فیلتر RO

پک فیلتر های رزینی

رزین میکس بد پرولایت

رزین آنینونی

رزین کاتیونی

پمپ

فیتنگ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]