تعمیررطوبت سنج

کالیبراسیون رطوبت سنج غلات

رطوبت سنج دستگاهی است که جهت اندازه گیری میزان رطوبت غلات مانند گندم ، برنج و... ودر بعضی دیگر از این دستگاه ها قابلیت اندازه گیری هکتولیتر را نیز دارا است .
در برخی از دستگاه رطوبت سنج ، دارای محفظه ای برای قرار گیری نمونه بوده و در بعضی دیگر دستگاه دارای یک آسیاب بوده ( رطوبت نمونه به روش خرد کردن نمونه اندازه گیری می شود ) .
دستگاه رطوبت سنج بر اساس ظرفیت خازنی و اندازه و وزن نمونه و در برخی دیگر به روش IR اندازه گیری می شود.
در بعضی از دستگاهای رطوبت سنج ، سنسور دما برای قرائت دما و تطبیق دما با رطوبت قرار دارد که کاربر می تواند دمای نمونه را مشاهده نماید .
در دستگاه رطوبت سنج هکتولیتر دار، دستگاه دارای یک سنسور لودسل بوده و با آن می توان وزن حجمی نمونه یا هکتولیتر را اندازه گیری نمود .

کالیبراسیون انواع رطوبت سنج غلات و علوفه
تعمیر انواع رطوبت سنج غلات و علوفه

PC820

PM410

F501

PB3000

J308

HX120

M401

J5

GMK503

GMK303

GMT GRIND MT16

315AC

MT PRO+

Ag-mac pluse

HTPRO

Wile65

Wile 55

Wile200

Wile 78

UNIMETER

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]