رطوبت سنچ AYHA

رطوبت سنج غلات

رطوبت سنج گندم - برنچ - شالی - ذرت

دارای بدنه کاملا فلزی

رنج اندازه گیری رطوبت : 5 تا 30 درصد

رنچ اندازه گیری رطوبت :5 تا 50 درجه

کالییراسیون توسط کاربر

ساخت روسیه

رطوبت سنج ای ها
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]