فروش Ec متر

ec meter

میزان رسانایی و یا هدایت الکتریکی ، EC مایعات را می توان به وسیله هدایت سنج اندازه گیری کرد. هدایت الکتریکی رابطه مستقیم با نمک های رسانای موجود در مایع دارد و هر چه نمک های رسانا بیشتر باشد هدایت الکتریکی بیشتر می گردد. از هدایت سنج های الکتریکی به منظور آنالیز آب ، آزمایشات محیطی و همچنین در مراحل تولید که نیاز به بررسی رسانایی محلول وجود دارد استفاده می شود

فروش انواع Ec متر رومیزی

فروش انواع TDs متر

فروش انواع Ec متر قلمی

فروش اتواع Ec متر پرتابل

محلول 84 میکرو زیمنس
محلول 20 میکرو زیمنس

فروش انواع الکترود Ec متر

محلول 1413 میکرو زیمنس

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]